Regulaminy

Regulamin Konkursu LELLEK KOŹLE: "WYGRAJ NOWĄ SKODĘ KODIAQ Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND"

Regulamin konkursu „WYGRAJ NOWĄ SKODĘ KODIAQ Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu „WYGRAJ SAMOCHÓD Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest firma  AUTO CENTRUM KOŹLE LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Chrobrego 25, 47- 200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-208-77-88, REGON 161434481, KRS 0000467546 zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 września 2021. i trwać będzie do dnia 29 października 2021 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która w trakcie trwania konkursu odwiedzi siedzibę organizatora konkursu, wykona jazdę testową samochodem SKODA KODIAQ i prawidłowo uzupełni formularz konkursowy.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pełne wypełnienie formularza konkursowego, oraz wrzucenie kuponu do urny, która znajduje się na terenie siedziby organizatora (dział handlowy).  

2.3. Niepoprawnie wypełniony kupon nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu.

2.4. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. KONKURS I NAGRODA

3.1. Konkurs otrzymuje nazwę „WYGRAJ NOWĄ SKODĘ KODIAQ Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND”

3.2. Osoba, która najciekawiej odpowie na konkursowe pytanie otrzymuje w postaci nieodpłatnego użyczenia samochodu SKODA KODIAQ na weekend (sobota-niedziela). Wygraną można wykorzystać do końca grudnia 2021 r. po uprzednim zarezerwowaniu terminu.

3.3. Nagroda nie podlega wymianie.

3.4. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie www.lellek.pl, a właściciel wygranego kuponu zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

3.5. Uczestnik Konkursu jest zobligowany do zwrotu samochodu w najbliższy poniedziałek, który nastąpi po weekendzie, podczas którego uczestnik będzie korzystał z wygranej.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

4.1. Sprawdzenie Kuponu pod względem merytorycznym dokonywane będzie przez Jury powołane przez Organizatora w jego siedzibie. W skład Jury wchodzi 3 przedstawicieli organizatora.

4.2. Dedykowane Jury podczas obrad wybierze jeden kupon, z najciekawszę odpowiedzią na konkursowe pytanie,  który będzie uprawniony do odbioru nagrody konkursowej.

4.3. Nagrodą w konkursie ufundowanymi przez Organizatora jest samochód z pełnym bakiem na weekend (sobota-niedziela) marki SKODA (KODIAQ). Nagrody będą gotowe do odebrania po uprzednim ustaleniu daty i miejsca odbioru z Organizatorem.

4.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

4.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

4.6. Zwycięzcy Konkursu muszą posiadać ważny dokument upoważniający go do prowadzenia pojazdu: „prawo jazdy”.

4.7. Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia (29 października 2021r) Konkursu powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu im nagrody pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną z informacją o proponowanej dacie odbioru nagrody. W przypadku braku odpowiedzi do drugiego dnia od momentu wysłania wiadomości e-mail Organizator podejmie próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą (max. 3 telefony) oraz ustalenia terminu odbioru nagrody.

4.8. Nagrody będą przekazywane przez Organizatora do nagrodzonego Uczestnika w ustalonym przez obie strony terminie.

4.9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą via e-mai lub nie spełnienia wymogów podanych w ust. 4.6, nagroda przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

5.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem „WYGRAJ NOWĄ SKODĘ KODIAQ Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND - reklamacje”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

5.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

6. ZMIANY REGULAMINU

6.1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn z wiązanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.

6.2.Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Organizatora pod adresem www.LELLEK.pl. 6.3.W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail: marketing@lellek.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.lellek.pl.

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@lellek.pl.

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Przekazane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.